SENTRUM PROJESİ AYDINLATMA METNİ

1.  VERİ SORUMLUSU

Enerjisa Enerji A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin korunmasına ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesine azami önem atfetmekteyiz ve mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Tarafımıza aşağıdaki tabloda verilen iletişim araçlarıyla* ulaşabilirsiniz.

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

SENTRUM projesi, seçilen destinasyonun Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezine dönüştürülmesi kapsamında; www.sentrum.com.tr adresi üzerinden paylaşmış olduğunuz e-posta adresi ve ad soyad verileriniz; tarafınıza bülten gönderilmesi, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje kapsamında ticari elektronik iletilerin e posta ile gönderilerek bilgilendirmelerin ve tanıtımların yapılabilmesi adına işlenmektedir.

3.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE ESAS HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2 numaralı başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen i) bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde işlenmektedir.

4.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

2. Maddede belirtilen Kişisel verileriniz; www.sentrum.com.tr sitesinde bulunan form vasıtasıyla toplanmaktadır.

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz;

(i)    Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine, gerçek kişilere, topluluk şirketlerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerine,

(ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji işlerini yürüten danışman firmalara, kişi ve kuruluşlara, yerel idareler ve alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine,

(iii) Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle yerel idareler, alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde kamu otoritelerine, yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere aktarılabilecektir.

6.  KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, ve bu konuda bilgi talep etmek,  verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenmek, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etmek ve veri aktarılan kişilere bu durumun bildirilmesini istemek, verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilmek, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etmek ve bu bilgilerin veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmek haklarınız bulunmaktadır.

7.      KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

İşbu Aydınlatma Metinin 6’ncı maddesinde bildirilen ve Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak, aşağıdaki tabloda gösterilen bilgiler aracılığıyla, yazılı olarak,  Kayıtlı E-posta Adresine (“KEP”) güvenli elektronik imza ile veya mobil imza ile ya da elektronik posta adresimizi kullanmak suretiyle yahut daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonlandırılacaktır.

Kanun gereğince haklarım ile ilgili bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

OKUDUM, ANLADIM.

*Veri Sorumlusu, merkez adresi, elektronik posta adresi, KEP adresi:

Veri Sorumlusu

Adres

E-posta Adresi

Kep Adresi

(Yazılı Başvuru)

Enerjisa Enerji A.Ş.

Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No: 1/1 Ataşehir İstanbul

kvk.enerjisaenerji@enerjisa.com.tr

enerjisaeps@hs01.kep.tr

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol